Health Info

sk_projekt

CELKOVÝ ÚČEL PROJEKTU

Vytvorenie spoločného online monitorovacieho systému, spravujúceho nepredvídateľné situácie vo vybraných územiach maďarsko-slovenskej pohraničnej oblasti (Borsodsko-Abaúj-Zemplínska župa a Košický kraj).

ODÔVODNENIE PROJEKTU

Pojem rýchlej zdravotnej pomoci v sebe zahŕňa odstránenie stavu, ohrozujúceho život, ale v jednom znamená aj akútne ošetrenie chorých, ktoré ošetruje nečakané zmeny stavu-ktoré nie je možné odložiť na nasledujúci deň

Odstránenie bezprostredného nebezpečenstva vykonávajú v každej krajine záchranné služby, fungujúce na jednotných princípoch, ktoré disponujú s pozadím pre organizáciu záchrany, a inf. a kom. pozadím

Inf., súvisiace s pohotovostnou starostlivosťou a službami nepatria do každodenného okruhu záujmu ľudí. Na ich dôležitosť sa upriami pozornosť len v nečakaných situáciách. Najmä, ak je potrebné vyhľadať nočnú lekársku pohotovosť, lekáreň, ktorá je otvorená aj cez sviatky, alebo aj cez víkend ordinujúceho zubára. V našej vlastnej krajine, alebo v inom štáte

Infokomunikačné prostredia akútnej starostlivosti o chorých je v značnej miere zaostalé, napriek tomu, že predstavuje 1. úroveň rýchlej zdravotnej pomoci. Logistika organizácie poskytovania služieb obvodných lekárov, zubárov a lekární, ich metóda manipulácie s údajmi, spôsob dostupnosti ich údajov predstavuje nedostatky nielen medzi jednotlivými krajinami, ale aj v rámci vlastného štátu

Ten, kto na nedostatkoch stráca, je občan, ktorí, keď sa dostane do nečakanej situácie, si musí nájsť pomoc v rámci mimoriadne úzkej možnosti získania inf., pričom sa mu ujmy ujdú aj vo viacerých oblastiach.

Okruhy problematík získania inf. súv. s poskytovateľmi poh. služieb:

 • rozdielne zvyky informovanosti v jednotlivých krajinách
 • rozdielne mediálne oblasti v jednotlivých krajinách
 • poskytovanie údajov len v materinskom jazyku daného štátu
 • rozdielne oblasti poskytovania odbornej starostlivosti v jednotlivých krajinách
 • neinformovanosť (v súv. s úrovňou poskytovania RZP danej krajiny)
 • neistota hodnovernosti a aktuálnosti získ. údajov

Okruhy informačných problémov medzi poskytovateľmi pohotovostných služieb:

 • informačné ťažkosti v súvislosti s riadením pacientov-(napr.: lekár nie vždy vie, ktorá lekáreň má pohotovosť)
 • nedostatky prof. kontaktov pohotovostných služieb (ani záchranná služba nevie, ktorý zubár má pohotovosť)
 • neinformovanosť (lekár, suplujúci zo susednej krajiny nie vždy pozná systém riadenia pacientov)

Neopodstatnené zaťaženie kapacít:

Záchranné služby-v dôsledku nedostatkov informovanosti obyvateľstva-dostávajú dotazy takéhoto typu v neopodstatnenom veľkom počte.

Vyššie uvedené záležitosti sú pravdivé aj všeobecne, ale sú rovnako pravdivé aj ohľadom Maďarska a Slovenska. Ako riešenie sa ponúka vytvorenie spoločnej online štrukt., pre riešenie nečakaných situácií, ktorá:

 • zjednocuje údaje o pohotovostných službách pohraničných štátov
 • posk. možnosť jej spoznania vo viacerých jazykoch
 • možnosť dotazovania nezávisle na mieste, prostredníctvom tech., vybudovanej na požiadavkách užívateľov 
 • posk. rýchle a overené inf. 
 • koordinuje proces poskytovania údajov
 • mapová podpora, priblíženie sa k miestu

CIELE PROJEKTU

Cieľom projektu je uskutočnenie vzorového projektu na označenej cieľovej oblasti

Najdôležitejšie charakteristiky pripravovanej služby: zobrazenie mapy, GPS, alebo zostavenie zoznamu najbližších služieb na základe bunkových informácií, neustále aktualizovaná databáza, navigačné možnosti, prístup z rôznych platform.

Význam využívania spočíva v poskytovaní ažúr informácií o aktuálnych pohotovostných službách, ako aj poskytne zoznam najbližších alebo najrýchlejšie dostupných pohotovostných služieb.

Požiadavka na službu takéhoto charakteru sa objavuje na oboch stranách hranice. Pozdĺž hraníc mnohí pracujú, študujú spoza hraníc v projektovej oblasti, alebo idú tam len na služobnú cestu, nakupovať alebo dovolenkovať. Tieto osoby sa v dôsledku neznalosti jazyka, miesta alebo bez príslušných informácií o pohotovostných službách ocitávajú alebo sa môžu ocitnúť v zraniteľnej situácii.

Projekt, predovšetkým uspokojenie potrieb priamych cieľových skupín, predstavuje značný a priamy prínos pre cieľové skupiny a región v dôsledku vytvorenia užitočnej bezplatnej služby, ktorá môže byť nesmierne dôležitá v neočakávaných situáciách.

Vďaka službe sa osoby žijúce, pracujúce alebo zavítajúce do daného regiónu budú cítiť bezpečnejšie v prípadnej neočakávanej situácii.

Tento projekt môže slúžiť ako model pre iné oblasti, krajiny a tematické okruhy. Multiplikačný efekt projektu je značný, keďže je ho možné rozšíriť na ďalšie územia oboch krajín, iné krajiny alebo ďalšie tematické okruhy.

CIEĽOVÉ SKUPINY

Priame cieľové skupiny monitorovacieho systému pohotovostných služieb:

 • Projektová oblasť
  • obyvateľstvo
  • študenti
  • pracovníci
  • cestovné agentúry, hotely, zariadenia cestovného ruchu
 • Subjekty prichádzajúce do projektovej oblasti (turisti, podnikatelia, atď.)
 • Subjekty obsluhujúce projektovú oblasť
  • zdravotnícke služby (lekári, lekárne, zubári) 
  • organizátori pohotovostných služieb 
  • záchranárske služby
  • informačné kancelárie

Priame cieľové skupiny monitorovacieho systému pohotovostných služieb (v rámci programu/ mimo programu)

Účinkujúce cieľové skupiny:

 • organizátori pohotovostných služieb 
 • poskytovatelia zdravotníckych služieb (lekári, lekárne, zubári)
 • Mobilní operátori
 • Navrhovatelia a prevádzkovatelia navigačných zariadení 
 • partneri projektu

Spoluúčinkujúce cieľové skupiny:

 • Koordinačné orgány
 • záchranárske služby, služby reagujúce na katastrofy
 • Medzinárodné centrá pomoci, Európsky systém núdzového volania

Mediálny užívatelia monitorovacieho systému pohotovostných služieb:

 • Informačné kancelárie 
 • Call centrá 
 • Informačné služby obcí, regiónov, okresov
 • Veľvyslanectvá

PARTNERI CEZHRANIČNÉHO PROJEKTU

RYSY PROJEKTU

Doba realizácie: 01.10.2012. – 30.11.2014
ERFA podpora: 537.410,50 EUR